Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε νέα εγκύκλιο για το POS, η οποία ορίζει ένα σύνολο δικαιούχων πληρωμής που υποχρεούνται στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).

Έτσι, ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται με βάση τους ΚΑΔ, όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων και δε σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν υποχρεούνται σε προμήθεια και εγκατάσταση POS  οι επιχειρήσεις που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες, αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις, ακόμα και αν διαθέτουν ένα από τους εν λόγω ΚΑΔ.

Συνεπώς η απόκτηση τερματικού POS  δεν αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις που δρούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ακόμα και αν οι εν λόγω δικαούχοι διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στη λίστα της υπ΄αριθμ. 45231/20.04.2017 ΚΥΑ