Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε την υπ΄αριθμ. 35/2017 Γνώμη που της ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο ζήτησε σπό την ΕΑΑΔΗΣΥ  να τοποθετηθεί επί του άρθρου 41 του σχεδίου Νόμου που είχε κατατεθεί στη Βουλή με τίτλο” Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις”. 

Το  άρθρο 41 του σχεδίου Νόμου και νυν άρθρο 39 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αφορά στον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, ήτοι όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού  φορέα Πράξεις Επιβολής Προστίμου για  συγκεκριμένες εργατικές παραβάσεις.

Καταλήγοντας η Αρχή διαπιστώνει τη γνώμη ότι θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω επεξεργασία των ρυθμίσεων προκειμένου να ενσωματωθούν κατά τρόπο σαφή και σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης στο βασικό νομοθέτημα των δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Επιπλέον η Αρχή αναφέρει ότι απαιτείται να ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία της σχετικής βάσης δεδομένων και  τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ώστε να επιτευχθεί η προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω του αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις των οικονομικών φορέων που αποδεδειγμένα έχουν υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.