Πολύ σημαντική η υπ΄αριθμ. 129/2018 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γιατί απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τις κρατήσεις σε λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων. 

Συγκεκριμένα στην εν λόγω Γνωμοδότηση αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι:

1. Η κατάργηση της κράτησης υπέρ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ.

2. Η κράτηση 1%  υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ επί παντός ανεξαρτήτως λογαριασμού εργολήπτη, που καταργήθηκε με το Ν. 4254/2014,  αφορά σε οποιονδήποτε υποβαλλόμενο λογαριασμό προς καταβολή αμοιβής λόγω εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. 

3. Η κράτηση 6%ο υπέρ ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολήπτη, που καταργήθηκε με το Ν. 4393/2016, αφορά σε οποιονδήποτε υποβαλλόμενο λογαριασμό για πληρωμή λόγω εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. 

Εκκρεμεί η αποδοχή της Γνωμοδότησης από το Υπουργείο