Παραθέτουμε υπ’ αρ. 4/2014 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί καταργήσεως των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων