Με την υπ΄αριθμ. 178/2016 Γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επιλύει θέματα που αφορούν στον τρόπο φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών στις επιχειρήσεις