Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 511Β/2014 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία ισχύει από 31-12-2013 και επιφέρει αλλαγές στα θέματα της τακτικής αναθεώρησης των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του Ν. 3669/08 αντικαθίστανται και πλέον:

Η αίτηση για τακτική αναθεώρηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου και στην περίπτωση αυτή ως έναρξη ισχύος της νέας βεβαίωσης θεωρείται ο χρόνος λήξης της προηγούμενης, ανεξάρτητα από το χρόνο λήψης της απόφασης της επιτροπής. Αν δε, η απόφαση εκδοθεί μετά την λήξη ισχύος της παλαιάς βεβαίωσης παρατείνεται η ισχύς της μέχρι την έκδοση της απόφασης και όχι πέραν των 90 ημερών από τη λήξη ισχύος της.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την  ημερομηνία λήξης του πτυχίου, εντός 60 ημερών. Στη περίπτωση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει, για 90 ημέρες από τη λήξη της εργοληπτικής βεβαίωση, ενώ η νέα εργοληπτική βεβαίωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της επιτροπής ΜΕΕΠ.