Περιορίζεται ασφυκτικά το σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή και ισχύει μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις έργων

Με την παρ. 1 του αρθρ. 59 Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-04-2013) αντικαθίσταται η παρ. 1 του αρθρ. 8 Ν, 3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) και πλέον έχει ως εξής:

«1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από εξειδικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε., Καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη  γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν   οι προϋποθέσεις του εδαφίου α΄.»

Στο ΦΕΚ 2261Β΄/2013 δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που καθορίζει τα είδη των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη –κατασκευή.

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ 2261 Β’/ 2013