Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) δημοσίευσε την έκθεση πεπραγμένων β΄εξαμήνου 2017