Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση που ρυθμίζει το πλαίσιο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης.

Η βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση των διατάξεων που προέβλεπαν την υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης των από 01.01.1993 ασφαλισμένων που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας.

Έτσι, οι ασφαλισμένοι που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης καταβάλλουν από 01.01.2017 καταβάλλουν εισφορές για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν. 

Ειδικά για παλαιούς ασφαλισμένους που μέχρι 31.12.2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ως μισθωτοί και στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας, δηλαδή λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ χωρίς να ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν υποχρέωση καταβολής μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι, δεδομένου ότι οι καταστατικές  διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ περί υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση λόγω ιδιότητας εξακολουθούν να ισχύουν. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση της επαγγελματικής  δραστηριότητας.

Επίσης σε περίπτωση άσκησης περισσότερων  της  μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, για τις οποίες θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΤΑΑ, ακόμα και αν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω ιδιότητας (υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.

Τέλος στην απόφαση αυτή ρυθμίζονται τα θέματα των εισφορών μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και παρέχονται πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα