Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047 Β/2019 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με θέμα “Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι, αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα”.

Η απόφαση αυτή  εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.(29.03.2019),  ενώ  στις δημόσιες συμβάσεις έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4412/2016), εφαρμόζεται σε αυτές  των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.