Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2780 Β/2019 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών σύμφωνα με την οποία δημιουργείται έντοκος τραπεζικός λογαριασμός από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του πόρου 2,5%ο υπέρ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ΠΟΜΗΤΕΔΥ. Το ΤΜΕΔΕ ορίζεται ως φορέας διακίνησης και απόδοσης του πόρου, που  θα κατανέμεται ανά δίμηνο, ισόποσα στους διακιούχους