Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε απόφαση με θέμα: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων καθώς και Προϊσταμμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβεπόμενες από το ΠΔ 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου