Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1470 Β/2019 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις αμοιβές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, σύμφωνα με την οποία για τον προσδιορισμό των αμοιβών λαμβάνονται υπόψιν σωρευτικά ο αριθμός και το μέγεθος των οικισμών, τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά τους, το εμβαδόν και ο χαρακτήρας  της δημοτικής ενότητας καθώς και η μελετητική ωριμότητα.