Ο Υπουργός Οικονομίας και Υποδομών εξέδωσε απόφαση που αφορά στη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου και υπάγεται διοικητικά στον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ.

Στην Ειδική Υπηρεσία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής κατά τη διαχείριση πόρων των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 ή άλλων εθνικών πόρων για την υλοποίηση Μέσων Χρηματοοικονομικής τεχνικής με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών ΣΔΙΤ