Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2970 Β/ 2014 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , κ. Αργυρίου Ντινόπουλου, που αφορά στο περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Τα Προγράμματα αυτά αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις καθώς και στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα που εξειδικεύονται κατ΄έτος σε Ετήσια προγράμματα Δράσης και περιλαμβάνουν:

  1. Στρατηγικό Σχέδιο
  2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
  3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης