Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των  φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου