Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 175 Β/2019 η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αναφέρεται στον τύπο και το περιεχόμενο της “Κατάστασης Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα”-Έντυπο Ε3.