Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Υπουργού Εργασίας για  την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας. 

Σκοπός της  απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης  για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας τίθεται το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις, όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ.

Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης  έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Επιτρέπεται στους φορείς διεξαγωγής των προγραμμάτων και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος, η διεξαγωγή προγραμμάτων με τηλεδιάσκεψη-τηλεεκπαίδευση σε απομακρυσμένα νησιά με δύσκολη πρόσβαση, λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας μετακίνησης στα νησιά, καθώς και της σχετικής δαπάνης, η οποία προκαλείται από την μετακίνηση αυτή. 

Εν συνεχεία αναλύεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τα προσόντα των εκπαιδευτών και η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.