Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 406 Β/2020 η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων με τίτλο “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό  έτος 2019”.