Η  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (4ο Κλιμάκιο) με την υπ΄αριθμ. 117/2019 απόφαση  απέρρριψε στο σύνολό της την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή του “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ” κατά των όρων της διακήρυξης της Ένωσης για το διαγωνισμό με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας” .

Η υπ΄αριθμ. 117/2019  απόφαση της ΑΕΠΠ βρίσκεται εδώ