Μετά τις ενέργειες της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65 Α/24.04.2019 ο Ν. 4607/2019, στο άρθρο 58 του οποίου αναφέρεται ότι από 01.01.2020 παύει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ και των λοιπών νομικών προσώπων. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκικό Συνέδριο είχε καταργηθεί  από την 01.01.2019 και η Ένωση ζητούσε ετήσια παράταση, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό.

Δαπάνες του τρέχοντος έτους που δεν έχουν εξοφληθεί ως την έναρξη ισχύος του Νόμου υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος έτους  που έχουν εξοφληθεί χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου δεν πάσχουν για το λόγο αυτό.