Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κοινοποίησε στην Ένωση  έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης, αποφάσισε την απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης για το έργο “Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των  λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου”