Με την ΠΟΛ 1265/2015 τροποποιείται η απόφαση περί αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων και ορίζεται πλέον ότι, εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, όταν υπάρχουν οφειλές,  το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στο 50%