Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανταποκρινόμενη στο αίτημα που είχε υποβάλει η Ένωση, απέστειλε απάντηση προς την ΠΕΔΜΕΔΕ με την οποία δίδει οδηγίες σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων Έργων.

Έτσι, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014:

Α. Διακηρύξεις των οποίων η περίληψη δημοσιεύεται μετά την 1-1-2015 οφείλουν να απαλείψουν τα άρθρα 24.1.5 και 24.1.6 των προτύπων διακηρύξεων τύπου Α και Β, αντίστοιχα, και να μην ζητούν πλέον την καταβολή μηχανοσήμων.

Β. Διακηρύξεις των οποίων η περίληψη δημοσιεύτηκε πριν την 1-1-2015 και ο έλεγχος των διακιολογητικών συμμετοχής πραγματοποιείται μετά την 1-1-2015  εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, δηλαδή να απαιτούν τα μηχανόσημα, αφού ο νόμος δεν περιλαμβάνει μεταβατική διάταξη για τη ρύθμιση των εκκρεμών συμβάσεων.