Το Υπουργείο Οικονομίας-Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε απάντηση στο ερώτημα τηε Ένωσης σχετικά με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στις δημόσιες συμβάεις έργων.

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, περιέχονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των γραφείων υποστήριξης του Υπουργείου