Η ΕΑΑΔΗΣΥ απάντησε στην Ένωση με αφορμή την ενεργό συμμετοχή της και τις προτάσεις που υπέβαλε κατά την διαβούλευση της πρότασης σχεδίου νόμου για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύνοψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.