Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε απάντηση στο αίτημα της Ένωσης για άρση των δυσμενών συνεπειών για έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 

Στην απάντηση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

-Οι  απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων) δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι  δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο.

-Σύμφωνα  με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όταν ζητείται φορολογική  ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ανεξαρτήτως ποσού, ελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό ποσοστό παρακράτησης  επί του αποδεικτικού ενημερότητας είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς τη φολρολογική διοίκηση  οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του δημοσίου.