Σε συνέχεια της ανάρτησης της Διακήρυξης και των μεταγενέστερων ανακοινώσεων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»  (Κωδικός ΟΠΣ 5002945), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 , Ανώνυμη Εταιρεία  υπέβαλε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αίτημα Διευκρινίσεων σχετικά με τον ανωτέρω Διαγωνισμό.

Παραθέτουμε το ερώτημα και την απάντηση