Ο Υφυπουργός Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται  σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θέτει  ανώτατο  όριο κόστους συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης για την υγεία και την ασφάλεια εργασίας, τροποποιώντας προγενέστερη απόφασή του