Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης ανταποκρίθηκε άμεσα στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα   της Ένωσης  και προχώρησε σε αναστολή  της υποχρέωσης υποβολής του Εντύπου Ε12. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3751 Β’/2019 και τροποποιεί την προγενέστερη,  που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3520 Β’/2019.

Συγκεκριμένα επέρχονται οι εξής μεταβολές:

  • Μέχρι την 30. 11.2019 οι υπόχρεοι υποβολής του εντύπου Ε12 θα μπορούν να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο, μετά τη νομοθετική επαναρρύθμιση του θέματος, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Προστέθηκε η φράση που καθιστά  τους εργολάβους και υπεργολάβους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12.

Υπενθυμίζουμε  ότι,  μόλις δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3520 Β/2019  η απόφαση του  Υπουργού Εργασίας για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, η Ένωση με τις υπ΄αριθμ. 1367/24.09.2019 και 1388/27.09.2019 επιστολές  της ζήτησε την αναστολή της ως άνω υποχρέωσης για τα μέλη της, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, εξηγώντας τους λόγους και τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου αυτού και προτείνοντας τη λύση που τελικώς υιοθετήθηκε από το Υπουργείο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής  της Ένωσης εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Υπουργό Εργασίας για την ευαισθησία και τα άμεσα αντανακλαστικά που  επέδειξε.