Ο ΕΛΟΤ συνέταξε πίνακα που περιλαμβάνει 372 ΕΤΕΠ, τον οποίο έθεσε σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων.

Οι ΕΤΕΠ αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν λογω ασυμβατότητος με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην Ένωση.

Η υποβολή σχολίων στον ΕΛΟΤ λήγει την 24.03.2017