Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία επισημαίνει, εκτός των άλλων, ότι επεκτάθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις συμβάσεις (του αρ. 35 παρ. 1 Ν. 4129/2013)  με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 500.001 ευρώ και άνω