ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ.Πρωτ. 1449 /15.10.2019

Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης

Ανακοινώνει ότι:

1) Την Δευτέρα 11/11/2019 ολοκληρώνεται ο Α’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης και κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 11/11/2019 και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr.

2) Ωστόσο, κατόπιν διαπίστωσης τεχνικού προβλήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης αιτήσεων καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης της παρούσας Πράξης να αποστείλουν στην ΠΕΔΜΕΔΕ είτε ταχυδρομικά στη δ/νση: Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στο email της ΠΕΔΜΕΔΕ: info@pedmede.gr, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που επισύναψαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, έως τις 13/11/2019.

3) Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως 11/11/2019 (Α΄ κύκλος) θα πρέπει υποχρεωτικά να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pedmede.gr και επιπλέον να αποστείλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΠΕΔΜΕΔΕ είτε ταχυδρομικά στη δ/νση: Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα, είτε στο email της ΠΕΔΜΕΔΕ: info@pedmede.gr.

4) Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων του Α’ κύκλου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το Β΄ κύκλο, σύμφωνα με νέα πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ (www.pedmede.gr).

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης έως και 11/11/2019 (ολοκλήρωση Α’ κύκλου), ισχύει η 1η τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος- η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ, www.pedmede.gr.

 

Το κείμενο της Ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε και εδώ.