Παραθέτουμε υπόδειγμα Ένστασης -Αντιρρήσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιστυχόντων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ την 13.01.2020 για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ”

Το υπόδειγμα αφορά στους Μηχανικούς που εργάζονται σε  Εργοληπτικές Εταιρείες του ΜΕΕΠ και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους.

Κατά περίπτωση μπορούν να διαφοροποιούνται οι λόγοι ένστασης

Από τη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης