Δημοσιεύουμε απόσπασμα Πρακτικού Νο 29/18 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ της 20.12.2018 για την επιλογή Οικονομικού Υπεύθυνου της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002945.

Κατά της ανωτέρω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της ΠΕΔΜΕΔΕ έως τις 15.00 ώρα της πέμπτης ημέρας από την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων:

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 15.00