Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι.

  Για την εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Κ., απαιτείται τρία χρόνια απασχόληση  σε κατασκευή, ή  έξι χρόνια σε επίβλεψη , ή  εννιά χρόνια απασχόληση σε μελέτη. Ειδικότερα  για  την  εξέλιξη  από  την Γ΄ στην Δ΄ βαθμίδα, απαιτείται απασχόληση τριών χρόνων σε κατασκευή.

Β. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  Για την εξέλιξη στις βαθμίδες του Μ.Ε.Κ. απαιτείται τρία χρόνια σε κατασκευή, ή οκτώ χρόνια σε επίβλεψη. Ειδικότερα για την εξέλιξη από την Γ΄ στην  Δ΄  βαθμίδα απαιτείται απασχόληση τριών χρόνων σε κατασκευή.

Γ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ

 Ανεξαρτήτως από τον τίτλο σπουδών των ενδιαφερομένων τεχνικών, αναβάθμιση στην διετία γίνεται σύμφωνα με την οικεία διάταξη περί πλεονάζουσας προϋπηρεσίας.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11.      Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας).

12.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωμα παραγωγής έργων.

  13.      Διπλότυπο είσπραξης στον Κ.Α.Ε. 3438 από Δημόσιο Ταμείο (Εφορία) , η αξία του οποίου υπολογίζεται με βάση τη  μεγαλύτερη  βαθμίδα  που  εγγράφεται ή   κατατάσσεται ο αιτών, σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που ακολουθεί:

 

                                                            ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚ

                                   για εγγραφή και επέκταση (στη Β΄ τάξη)

                                                 Β΄ βαθμίδα :  75 ευρώ

                                               

                                                 Γ΄ βαθμίδα :  105 ευρώ

           

                 Δ΄ βαθμίδα :  205 ευρώ

 

                       Το Τέλος Χαρτοσήμου απαιτείται με την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ

4. Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων:

     Ι. Για έργα Δημόσιου τομέα: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή  εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και το είδος της απασχόλησής του, ο  χρόνος κατασκευής του  έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.

ΙΙ. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και του επιβλέποντος τεχνικού, επικυρωμένη φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.Δ., όταν ο    υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από την εφορία, τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

                                          

ΙΙΙ. Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :

            α. Έργα του Δημόσιου τομέα: Πιστοποιητικό της  αρμόδιας αρχής ή Οργανισμού της αλλοδαπής που επιβλέπει το  έργο, ή  πρωτόκολλο παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση    του έργου.

            β. Έργα Ιδιωτικών φορέων: Πιστοποιητικά του κυρίου  του  έργου  και  του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειμένου και σε επίσημη μετάφρασή τους.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης  θα  πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με πλήρη τα πιο πάνω δικαιολογητικά.

Ε. Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων Μ.Ε.Κ. από άλλα πρόσωπα, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωμα των παραπάνω ενεργειών για λογαριασμό των ενδιαφερομένων.

ΣΤ. Ώρες υποδοχής κοινού για την Υπηρεσία 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., εκτός Πρωτοκόλλου.                

Πληροφορίες στο τηλέφωνα    : 210 – 64.11.870, 64.19.835                                                     

  1. FAX     : 210 – 64.23.310

                                    Site      : www.ypexd15.gr

                                    E-mail : ypexd15@yahoo.gr