Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Πελοποννήσου ακύρωσε τις  υπ΄αριθμ. 112/2019 και 113/2019 αποφάσεις της  ΔΕΥΑ Επιδαύρου, που αφορούν σε δύο διαγωνισμούς  με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημμοσίευση,  μετά την διαμαρτυρία  της Ένωσης