Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης,   ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για την υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο “Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών”.

Επιπλέον ο Δήμος Αχαρνών αποδεχόμενος τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης  αναμόρφωσε τη διακήρυξη για το έργο με τίτλο “Συντήρηση, ανακατασκευή και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών”