Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 9/2013 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η Ένωση επαναφέρει το αίτημα της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για κατάργηση της διάταξης που απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής αποφασης