Η Ένωση υπέβαλε για δεύτερη φορά αίτημα στον Υπουργό Υποδομών για παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας