Η  Ένωση, με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητά να χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων δίχως παρακράτηση μέρους αυτων, εφόσον οι οφειλέτες έχουν προβεί σε ρύθμιση και την εξυπηρετούν  με συνέπεια