Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015,

δεδομένου ότι παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, υποβολής των οικονομικών καταστάσεων και σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εργοληπτικών Εταιρειών