Μετά την πρόσφατη έγκριση της αναλογιστικής μελέτης  του ΤΠΕΔΕ απο τον Υπουργό Εργασίας, η Ένωση επανέρχεται ζητώντας την αύξηση του ποσού της εφάπαξ χορηγίας προς τα μέλη της σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης