Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ) η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, κας Ευγενίας Φωτονιάτα, για την ένταξη της Πράξης “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο των Κατασκευών” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με δικαιούχο την ΠΕΔΜΕΔΕ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.462.850,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του νόμου και στις σύγχρονες μεθόδους της κατασκευής δημοσίων έργων.