Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοίνωσε ότι  από 1-6-2018 ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΒΔΔΗΣΥ)

Η Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ παρέχει ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές αρχές αγορών, τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. 

Συγκεκριμένα στη νέα διαδικτυακή πύλη, επί του παρόντος, παρέχεται η πρόσβαση σε:

Α) Στοιχεία Δημοσίων Συμβάσεων – Στατιστικές Απεικονίσεις των ετών 2016, 2017 και 2018 (Α’ τρίμηνο)

Β) Μητρώο Αναθετουσών Αρχών και Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων

Γ) Κατάλογο Αποκλεισθέντων Οικονομικών Φορέων (απαιτείται διαβαθμισμένη πρόσβαση)

Δ) Νομοθεσία – Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο)

Ε) Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤ) Πληροφοριακά Συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ των οποίων:

  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας – ESPD
  • Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών – e-Certis
  • Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων – SIMAP (Ted, eSenders, eNotices, eTendering)
  • Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά – IMI.