Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1457/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή και χρήση σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα των μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων, ως Ελληνικών Ευρωπαϊκών Προτύπων, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα