Με έγγραφό του ο Υπουργός  Οικονομικών δίδει οδηγίες για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή και τη λειτουργία των Υπουργείων