Η Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον προκαταβλητέο φόρο αμοιβών μηχανικών που είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης