Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική αναγγελία οικιεοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 

O εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο εντός 4 εργασίων ημερών από την ημέρα αποχώρησης ή καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης. Η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που λεπτομερώς καταγράφονται στο έγγραφο.

Επίσης στο εν λόγω έγγραφο, εκτός των άλλων,  αναφέρονται οι νέες προθεσμίες και διαδικασίες υποβολής εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και οι εξαιρούμενοι υποβολής.