Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων ΕΦΚΑ.

Στο έγγραφο αυτό επισημαίνεται, εκτός των άλλων, ότι από 01.01.2017, ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και των λοιπών εντασσόμενων φορέων, οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ καθώς και οι εργοδότες που θα απογραφούν από την  ημερομηνία αυτή στον ΕΦΚΑ για απασχόληση μισθωτού, που υπάγεται στην ασφάλιση του νέου φορέα ΕΦΚΑ και θα παρακολουθείται από το ΟΠΣ/ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέσω της υποβολης ΑΠΔ, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία κατά τα ισχύοντα του ΙΚΑ για την απογραφή και τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης στην ΑΠΔ, με τοπική αρμοδιότητα, όπως αυτή ισχύει από τον κανονισμό του ΙΚΑ στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας των κατά τόπο υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ